Inzendopgave 290K1 - gezondheidsbevordering - Inzendopgave 290K CASUS LANGDURIGE ZORG OF IN EEN - Studeersnel (2023)

Inzendopgave 290K

CASUS LANGDURIGE ZORG OF IN EEN VERPLEEGHUIS

TON EN TRUI

Janneke Bebingh | Opleiding HBO- V | 21-3-

Inhoudsopgave

De Casus Pagina 1

Uitschrijven en verantwoorden besluitvorming Pagina

Bronnen Pagina

Bijlagen Pagina

en barricadeert geen deuren meer. Hij vindt het goed dat zijn bed op de beganegrond wordt gezet, zodat hij de trap niet meer op hoeft.

Dan valt Trui, een kleine CVA, en ze kan niet meer staan of lopen en is volledigincontinent. Deze restverschijnselen zijn blijvend. Na ziekenhuisopname is Trui naarhuis gekomen. Dat heeft de bewindvoerder zo besloten, de neuroloog ging akkoord.Ton is heel blij dat Trui weer thuis is.

De bewindvoerder vraagt nu aan de wijkverpleegkundige 'de zaak te gaan regelen'.

BESLUITVORMING

Indicatie aanvragen voor zorg

De wijkverpleegkundige kan via het CIZ (Centrum Indicatie Zorg) een indicatieaanvragen. Hiervoor moet getekend worden door iemand zelf of een gemachtigde.De wijkverpleegkundige zal het CIZ moet voorzien van de juiste informatie bij deaanvraag. Zo nodig zal het CIZ telefonisch of door middel van een huisbezoeknavraag doen naar de gegeven informatie. Het CIZ zal dan uiterlijk binnen 6 wekendaarna de indicatie afgeven.

(Video) Health Promotion Plan- BMI Plan

De aard van de zorgbehoefte bepaald uit welke wet de zorg wordt betaald. Alsiemand niet voldoet aan de voorwaarden van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) dan isde gemeente en/of de zorgverzekeraar verantwoordelijk voor de zorg en de kostendaarvan. De gemeente zorgt voor ondersteuning uit de Wet MaatschappelijkeOndersteuning (WMO) en de zorgverzekeraar vergoed kosten voor zorg uit dezorgverzekeringsweg (ZVW).

Als iemand voldoet aan de voorwaarden van de Wet Langdurige zorg (WLZ) dan ishet zorgkantoor verantwoordelijk voor de zorg. Er kan dan nog wel beroep wordengedaan op algemene voorzieningen zoals maaltijdvoorziening, woningaanpassingenen sociaal vervoer van de gemeente, die worden dan wel weer vergoed vanuit deWMO.

De afgegeven indicatie

Aan de indicatie zit een zorgprofiel gekoppeld. Het zorgprofiel geeft de zorgbehoefteaan; dit met de aard en globale omvang van de zorg.

Zorgleefplan

De wijkverpleegkundige kan samen met Ton en Trui afspraken maken over de teontvangen zorg. De afspraken worden dan vast gelegd in het zorgleefplan.

Bij alle zorgwetten geld dat er 2 soorten zorg zijn:

  1. Zorg in natura; een zorgaanbieder regelt alles voor iemand.

  2. Persoonsgebonden budget; iemand krijg een budget waarmee iemand zelf de zorg de zorg inkoopt.

Op welke regelgeving hebben Ton & Trui recht:

Voor de Wet Langdurige zorg (WLZ) geld:

Er moet voldaan worden aan 3 voorwaarden (Rijksoverheid, sd):

  1. Er is een lichamelijke ziekte of beperking, een psychogeriatrische aandoening (bvdementie), en/of een verstandelijke, lichamelijke en/of zintuitgelijke beperking. Ditheet een grondslag.

Bij Ton en Trui is sprake van ‘zware zorg’, omdat ze een blijvende lichamelijke en/ofpsychogeriatrische aandoening of beperking hebben. Bij Ton is er sprake vancognitieve achteruitgang (psychogeriatrische aandoening?) en bij Trui is er sprakevan een lichamelijk beperking en daarnaast een psychische aandoening.

  1. Het is duidelijk dat iemand blijvende (levenslange) zorg nodig heeft.

Vanwege de leeftijd en de aandoeningen die beide hebben is er sprake van dat zebeide niet herstellend zijn en de zorg langdurig nodig zal zijn.

(Video) Preparing For Post COVID-19 Case Volume

  1. Iemand heeft permanent toezicht nodig of 24 uurs zorg in nabijheid is nodig.

Bij Ton zal permanent toezicht nodig zijn, omdat er op elk moment iets ernstigs miskan gaan met zijn gezondheid of door zijn gedrag. Dit heeft onder andere te makenmet zijn cognitieve achteruitgang.

Bij Trui zal permanent toezicht ook nodig zijn, omdat ze zelf door haar lichamelijketoestand geen regie kan geven aan haar leven. Trui zal door haar lichamelijkebeperkingen zelf geen hulp kunnen halen. Daardoor zal 24 uur per dag zorg innabijheid nodig zijn om ernstige gezondheidsproblemen te voorkomen. Trui zalbijvoorbeeld wel hulp kunnen roepen door middel van een alarmeringssysteem.

Gebaseerd op bovenstaande informatie en beargumentatie hierbij kan je er van uitgaan dat Ton en Trui een WLZ- indicatie krijgen.

Thuis blijven wonen of naar een instelling?

Wonen in een instelling is mogelijk met een WLZ indicatie, maar ook thuis blijvenwonen is mogelijk met een WLZ indicatie. Hieronder leg ik uit wat er mogelijk is metWLZ zorg thuis:

Bij WLZ-zorg is thuis mogelijk:

  • Volledig pakket thuis

  • Modulair pakket thuis

  • Persoons gebonden budget (PGB)

  • Combinatie modulair pakket en persoons gebonden budget (CIZ, sd)

Welk pakket zou geschikt zijn; toepasbaar bij de casus?: Wanneer ze beiden thuis blijven wonen

Mijns inziens zou het “Volledig pakket thuis (VPT) het meest geschikt zijn in decasus. Hieronder valt de persoonlijke zorg, huishoudelijke zorg en dagbesteding.Ook maaltijden kunnen vanuit dit pakket geleverd worden.

Ton heeft dit namelijk allemaal nodig. Gezien zijn cognitieve achteruitgang, zoudagbesteding een gewenst aanvulling zijn, zodat hij weer structuur heeft in de dag.Maar dat moet hij natuurlijk zelf wel willen.

Voor Trui zal dagbesteding misschien niet nodig zijn of zelfs misschien niet meer haalbaar zijn, maar dat is afhankelijk van of ze dit nog wil.

(Video) Week 4 overview AC1160

Zorg in Natura is daarbij het makkelijkst omdat dit voor Trui en Ton geen administratieve lasten met zich meebrengt.

Na het afgeven van de indicatie komt de indicatie bij de patiënt terecht en het ook bijhet Zorgkantoor. Het zorgkantoor heeft als taak om te zorgen dat iedereen de juistezorg krijgt en de zorgbudgetten uit te betalen.

Eigen bijdrage

Een ieder die een WLZ indicatie heeft en zorg ontvangt betaald hiervoor ook een‘eigen bijdrage’. De hoogte hiervan wordt berekend op basis van iemand zijnpersoonlijke situatie en zijn inkomen. (Zorgwijzer, sd)

Vergoeding behandeling

Bij sommige zorgzwaartepakketten/zorgprofielen wordt ook behandeling vergoedvanuit de WLZ zoals fysiotherapie en tandarts. Zodra iemand een WLZ-indicatieheeft is het dus belangrijk om dit even uit te zoeken, want dit scheelt een hoopdubbele kosten.

Wanneer kan de zorg thuis gegeven worden?:

Dit is alleen mogelijk als het zorgkantoor vastgesteld dat de situatie thuis veilig is,doordat er bijvoorbeeld voldoende toezicht is en dat de zorg thuis niet (veel) duurderis dan de zorg in een instelling. Het zorgkantoor checkt dus of de zorg “verantwoord”en “doelmatig” is.[CITATION Ned19 \l 1043 ]

Bij Ton en Trui kan je je dit afvragen, de woning is vervallen en vervuild. Er is lekkagein de woning en de woning is niet aangepast met hulpmiddelen. Gezien Ton cognitiefachteruitgaat is het de vraag of er thuis voldoende toezicht geboden kan worden.Ook omdat er geen mantelzorgers betrokken zijn bij Ton en Trui.

Welke indicatie zou passend zijn voor Ton?

Het CIZ beschrijft verschillende zorgprofielen.

In de situatie van Ton zou een “VV4 Beschermd wonen met intensieve dementiezorg”volgens mij passend zijn.

In de casus staat beschreven dat Ton cognitief achteruitgaat. Dit houd waarschijnlijkin dat Ton dementerend is. Er staat in de casus echter niet beschreven of hierdiagnostiek naar gedaan is. Ook is niet beschreven in de casus waar hij cognitieveachteruitgang in laat zien, behalve dat hij regelmatig incontinent is en daarmee hethuis vervuild. Hiermee kan je er vanuit gaan dat Ton geen grip meer heeft op zijneigen doen en laten. Er is beschreven dat hij nu beneden een bed heeft, dan kan jeer vanuit gaan dat zijn mobiliteit zeer beperkt is. Dit komt ongeveer overeen met alleswat beschreven staat in een vv4 zorgprofiel, te vinden in de bijlage 1.

Welke indicatie zou passen zijn bij Trui?

Mijn inziens zou een VV8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwegespecifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging passend zijn.

In de casus staat beschreven dat Trui ten gevolge van haar CVA, verschillenderestverschijnselen overhoud, die niet meer verbeterd. Daardoor ontbreekt het bij Truiaan zelfregie ten gevolge van haar lichamelijke beperking. Doordat ze niet in staat isom te staan en te lopen, kan ze zelf geen invulling geven aan vele dingen in haardagelijkse leven. Ten gevolge van haar lichamelijke beperking heeft zegedeeltelijke/volledige overname nodig bij ADL. In de casus staat bijvoorbeeld nietbeschreven of ze haar bovenlichaam nog kan gebruiken, dan zou ze zich onderbegeleiding en door het aanreiken van de juiste spullen wel van boven zelf kunnenwas zou ik me kunnen voorstellen. Doordat Trui niet kan lopen en staan heeft zeoveral hulp bij nodig, ze kan zo ook geen regie meer geven aan haar eigen leven.

De uitwerking van een VV8 is te zien in de bijlage 2.

Indicatie en in te zetten tijd:

Aan elk zorgprofiel/indicatie is een besteedbare tijd gekoppeld. De thuiszorg kan dusinzetten op een ‘maximaal aantal toegestane uren’. Als het hier niet meer mee uitkomt, dan dient er aanvraag gedaan te worden naar een hogere indicatie of naar eenextra toeslag (Zorginstituut Nederland, sd).

  • Bijlage 1 Zorgprofiel VV

(CIZ , sd)

Bijlage 2 Zorgprofiel VV

Bibliografie

CIZ. (sd). Opgehaald van CIZ zorgprofielen: ciz/images/pdf/beleidsregels/Zorgprofielen.pdf

CIZ. (sd). Opgehaald van CIZ: ciz/client/na-de-wlz-indicatie

CIZ. (sd). Opgehaald van zorgprofielen: ciz/images/pdf/beleidsregels/Zorgprofielen.pdf

NZA. (2019, december). Samenvattend rapport Uitvoering Wet Langdurige Zorg 2018/2019. Opgehaald van zoek.officielebekendmakingen/blg- 923146

Rijksoverheid. (sd). Opgehaald van Informatie Langdurige zorg: informatielangdurigezorg/soorten-zorg/wlz

Zorginstituut Nederland. (sd). Opgehaald van extra kosten thuis bij WLZ: zorginstituutnederland/Verzekerde+zorg/extra-kosten-thuis- wlz

Zorgwijzer. (sd). Opgehaald van Zorgwijzer: zorgwijzer/faq/wlz

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Errol Quitzon

Last Updated: 31/05/2023

Views: 6778

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Errol Quitzon

Birthday: 1993-04-02

Address: 70604 Haley Lane, Port Weldonside, TN 99233-0942

Phone: +9665282866296

Job: Product Retail Agent

Hobby: Computer programming, Horseback riding, Hooping, Dance, Ice skating, Backpacking, Rafting

Introduction: My name is Errol Quitzon, I am a fair, cute, fancy, clean, attractive, sparkling, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.